परिस्थिती….काय असते ?

आपण बऱ्याच वेळेस परिस्थिती हा शब्द उच्चारतो, परंतु तो शक्यतो नकारार्थी अर्थानेच. एखाद्याने अडचणीत आपल्याकडे हात पसरले की, त्याला ज्ञानाचे डोस पाजून, “अरे, (more…)